Alabama Football Stats

Alabama football stats

2018 (as of Nov. 19, 2018)

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011